Using Mobile Phones
מה זה טופס הסכמה מדעת ?

הנוהל בתקנות בריאות העם קובע: (אנחנו יצרנו סעיפי משנה)

 • לא ייערך ניסוי רפואי המעורבים בו בני אדם,

 • אלא אם כן קיבל החוקר את הסכמתו מדעת של אדם המשתתף בניסוי הרפואי,

 • לאחר שהחוקר נתן למשתתף בניסוי הסבר מילולי מתאים

 • והמשתתף קרא את טופס ההסכמה מדעת לניסוי הרפואי.

 • הסכמה להשתתפות בניסוי הרפואי תינתן בכתב, על גבי טופס הסכמה מדעת, שאושר על ידי ועדת הלסינקי לאותו ניסוי.

 • טופס הסכמה מדעת ייחתם ויתוארך על ידי המשתתף וייחתם ויתוארך על ידי החוקר.

 • העתק של הטופס החתום יימסר לידי המשתתף.

מה זה טופס הסכמה מדעת דיגיטלי eConsent ?

מערכת ממוחשבת אשר:

 • מאפשרת לאתר בקלות את הטופס המתאים מתוך מאגר הטפסים שאושר על ידי הוועדה.

 • יוצרת מרחב משותף עבור החוקר, המשתתף והאפוטרופוס, לקרוא ביחד את הטופס, למלא את שדות הטקסט המיועדים לכך.

 • מאפשרת לבצע חתימות דיגיטליות, כל אחד מהנדרשים, תוך כדי התהליך.

 • בודקת את שלמות התהליך ומאפשר יצירת גרסה סופית בלתי ניתנת לעריכה של הטופס.

 • שומרת את הטופס החתום במאגר המידע באופן המאפשר בקרה.

 • מאפשרת גם ביצוע השלמת תהליך באופן א-סינכרוני. (לא בו זמנית)

מסך ראשי - טפסי הסכמה.jpeg
ניהול טפסי הסכמה.jpg